VCH Explore

Explore England's Past

Dulverton blacksmiths

Some smiths and smithies in Dulverton
Copyright: 
University of London